Vés al contingut (premeu Retorn)

Concurs (RE)SET

CONCURS D’ARQUITECTURA DE LA DEAV: (RE)SET

GUANYADORS

PROPOSTES PRESENTADES
Bases del concurs en pdf

 

 

 

A| CONTEXT DEL CONCURS

 

La Delegació d’Estudiants d’Arquitectura del Vallès (a partir d’ara DEAV), convoca un concurs per la configuració d’un nou espai pel benefici de tota la comunitat. Les condicions s’exposen a continuació en aquest document, amb l’objectiu d’explicar breu i clarament com participar. La DEAV es fa única responsable d’aquest concurs i vetllarà per al seu bon funcionament.

Creiem oportú i possible millorar i solucionar certes mancances que amb el pas del temps hem detectat a l’ETSAV. L’observació del nostre entorn físic ens fa reflexionar entorn a dos elements clau i relacionats entre si. Aquests elements són:

 

- La manca d’una certa ordenació del conjunt al nostre voltant (a partir d’ara CAMPUS).

- Un element que millori les condicions d’estada en un espai dins del campus (a partir d’ara PROTECCIÓ).

 

 

 

 

La reflexió entorn al concepte de CAMPUS ha de girar al voltant de les activitats, accions i “arquitectures” que conté el Campus Sant Cugat, que deixarà de contenir o contindrà en un futur. És un concepte d’acondicionament amb una visió de futur a mig o llarg termini. El pla d’ordenació ha de contemplar diverses fases, la primera de les quals serà PROTECCIÓ.B| CAMPUS

 

 

   

   

  1. La intervenció en els elements ja existents ha d’estar especialment justificada i cal tenir en compte que no són elements desestimables: SC1 (edifici de departaments, bar, direcció...) | SC2 (aulari) | SC3 (CRiTT) | PAuS (hivernacle) | LOW3 | Residència | Aparcament.

  2. La resta queda a criteri dels concursants.  C| PROTECCIÓ

   

  3. Protegir adequadament l’espai de la meteorologia.

  4. Crear un espai aixoplugat de 3x3 metres com a mínim, lliure d’obstacles i amb un paviment anivellat.

  5. L’espai generat per la protecció ha de ser accessible i ben comunicat.

  6. Desenvolupar un sistema constructiu que pugui ser construït pels membres de l’ETSAV.

  7. El conjunt de la proposta ha de tenir baix impacte ambiental.

  8. Ha de poder ser fàcilment reversible, alhora que perdurable en el temps.

  9. L’espai que es generi ha de permetre una fàcil neteja, així com un bon manteniment.

  10. Ser viable en un pressupost que no superi els 2000€ en la seva execució material. En cas de ser major cal especificar quines serien les fonts d’ingressos.

   

   

   

   

  D| PARTICIPACIÓ


   

    11. La participació inclou la lectura total del document i l’acceptació de les bases del concurs.

    12. Es pot participar individualment o en grup.

    13. El portaveu del grup ha de ser estudiant matriculat a l’ETSAV, o haver-ho estat  en els darrers dos últims anys.

    14. Cada participant (ja sigui en grup o individualment) només pot presentar una proposta.

    15. En cap cas els components d’un grup poden formar part d’un altre grup que participi en aquest concurs.

     


    E| INSCRIPCIÓ/ ADMISSIÓ


     16. La inscripció en el concurs es formalitzarà mitjançant el formulari de la web de la DEAV: https://deav.etsav.upc.edu/ca/activitats/carpeta-concurs-proteccio-i-campus/formulari-inscripcio-concurs-proteccio-campus

     17. Es farà només una inscripció per grup.

     18. La persona que formalitzi la inscripció esdevindrà responsable i portaveu de la proposta, ja sigui individual o en grup.

     19. La inscripció quedarà finalitzada quan el portaveu rebi la confirmació via correu electrònic (en un termini de 24 hores).

     20. En el cas de no rebre la confirmació, us haureu de posar en contacte amb la DEAV, mitjançant el correu electrònic (delegació.etsav@upc.edu).

     21. No s’admetran inscripcions fora de termini.

     22. Després del procés d’inscripció la DEAV publicarà la llista definitiva d’admissions.     F| DOCUMENTACIÓ PEL CONCURS

      

     23. La documentació de base pel concurs es penjarà al següent link:
     http://deav.etsav.upc.edu/ca/activitats/concurs-proteccio-i-campus

     24. Les dades que es proporcionen al link s’han de  prendre com a font oficial.

     25. Les dades no incloses a la documentació es podran incorporar a criteri dels participants de forma raonada (per exemple: vegetació, profunditat de fonamentació, composició del terreny...).     G| DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

      

     26. La proposta ha de portar un únic lema de lliure elecció.

     27. La documentació a presentar per a una proposta serà la següent:

     - 3 plafons dinA1 en suport rígid i verticals.

     - CD o DVD.

     - Maquetes (opcional).

     28. El lema ha de constar a totes les làmines en el mateix lloc, amb la mateixa dimensió de lletra, color i tipografia.

     29. Les làmines s’han de numerar.

     30. Les làmines s’han d’imprimir per una sola cara.

     31. La documentació s’ha d’entregar a dins de l’oficina de la DEAV, segons l’horari d’atenció al públic.

     32. La documentació s’ha d’entregar en un embolcall tancat, on només es pugui llegir el lema de la proposta.

     33. No es poden entregar propostes fora de termini.

     34. No s’accepten propostes que vulnerin l’anonimat, amb indicacions clares al·lusives a alguna persona o grup participant, encara que no sigui el propi.

     35. Per facilitar l’exposició de les propostes pel web de la DEAV, s’ha de fer entrega en format digital: PDF no superior a 10MB en total, en un CD o DVD on només hi figuri el lema escrit al CD o DVD. No s’acceptaran entregues en suport USB, dropbox, o similar. El CD o DVD s’entregarà a part en una funda amb només el lema.

      

      

     H| CALENDARI

     - Publicació del concurs i de la documentació tècnica associada: 3 de setembre del 2012.

     - Inici inscripció concursants: 3 de setembre del 2012.

     - Publicació de jurat: 28 de setembre del 2012.

     - Fi d’inscripcions: 15 d’octubre del 2012, a les 14h.

     - Publicació llista d’inscrits (LEMA): 15 d’octubre del 2012, a la nit.

     - Obertura de la presentació de les propostes de concurs: 29 d’octubre del 2012.

     - Final del termini per presentar propostes: 5 de novembre del 2012, a les 14h.

     - Publicació de la llista de treballs presentats: 6 de novembre del 2012.

     - Obertura de l’exposició de propostes de l’ETSAV: 7 de novembre del 2012.

     - Reunió del Jurat: entre el 9 i el 16 de novembre del 2012.

     - Entrega de premis durant la II Vetllada Arquitectònica: Cerimònia d’entrega de Premis del Concurs d’Arquitectura de la DEAV, i Ball benèfic: 16 de novembre del 2012, a les 22h

     - Sessió pública de debat de les propostes: 20 de novembre del 2012 a les 10:30h

      

     *Les dates poden patir modificacions per causes alienes a la DEAV

      

      

     I| JURAT


      

     El jurat estarà integrat per 9 membres amb dret de vot, més un secretari sense vot, segons l’esquema següent:

      

     - Joan-Lluís Zamora

     - Joan Puigdoménech

     - Ricard Pié

     - Amadeu Santacana

     - Roger Sauquet

     - Emiliano López

     - Un representant dels estudiants, escollit per sorteig entre els voluntaris que s’hagin presentat.

     - Amador Alvarez Jimenez

     - Un representant de la DEAV actuarà com a coordinador del Jurat.

     - Un membre de la DEAV que actuarà com a secretari sense vot.

      

     36. El Jurat és sobirà.

     37. Per que el jurat pugui realitzar el seu treball serà necessària la presència, en totes les sessions d’avaluació, de la majoria simple dels seus membres.

     38. En l’acte de constitució del Jurat, els seus membres declararan la no existència de vincles amb cap dels projectes inscrits en el concurs.

     39. En cas d’incompatibilitat, el membre del jurat haurà de deixar el Jurat.

     40. Seran funcions del jurat:

     - L’anàlisi de la documentació i admissió definitiva dels treballs.

     - La proposta raonada d’exclusió d’aquells treballs no admesos que podrà deure’s a:

     a)Entrega de la documentació fora de termini o sense ajustar-se a les bases.

     b) Insuficiència de documentació per a l’adequada valoració de la proposta.

     c)Trencament de l’anonimat, per desvelar l’autoria, o bé per presentar elements gràfics identificatius amb l’autor de la proposta.

     d)Qualsevol intent de pressió als membres del Jurat degudament acreditada.

     - L’anàlisi de les propostes presentades i valoració de les mateixes, aplicant i interpretant les presents Bases.

     - La proposta de resolució definitiva que haurà de ser raonada.

     - Obertura de Pliques.

      

     41. Les decisions s’adoptaran per majoria simple dels seus membres.

     42. El Jurat, un cop decidit el guanyador, podrà proposar a l’autor del treball premiat la introducció de modificacions per aconseguir una major adequació en la seva execució, sempre que no es modifiqui substancialment el projecte guanyador del concurs.

     43. El secretari del Jurat alçarà acta de totes les seves actuacions i la resolució del Jurat serà inapel·lable.

      

      

     J| PREMIS


     44. Els premis seran en funció dels beneficis de la II Vetllada Arquitectònica i el seu Ball de Gal·la benèfic.

     45. Els beneficis es distribuiran de la següent forma:

      

      - 30%  pel primer premi + 2000€ per l'execució material (*)

      - 20% pel segon premi

      - Accèssits

       

      (*) Els 2000€ de l'execució material surten del 50% restant dels beneficis de la vetllada més la aportació necessària per part de la DEAV.

       

       

       

      13| DUBTES


      46. Pel que fa als punts B i C queda a criteri i interpretació dels concursants. Les bases són interpretables. Si s’incompleixen els punts mencionats caldrà justificar-ho amb la documentació entregada, i quedarà a criteri del Jurat si accepta o no la interpretació.

      47. Si malgrat tot sorgissin dubtes sobre l’entrega poseu-vos en contacte amb la DEAV: delegacio.etsav@upc.edu .

       

         

         

         

        Sant Cugat del Vallès, 2 de setembre del 2012